ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
         
สภาพทางภูมิศาสตร์และการคมนาคม ของพื้นที่รพ.สต.บางหญ้าแพรก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านหัวโพง ต.บางหญ้าแพรก อ. เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทางจากสถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองประมาณ 12 กิโลเมตรและระยะทางจากสถานบริการถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านรับผิดชอบจำนวน 3 หมู่ ดังนี้ หมู่4 บ้านบางหญ้าแพรก หมู่5 บ้านหัวโพง หมู่ 6 บ้านสมุทรมณีรัตน์
อาณาเขตติดต่อ
         
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลมหาชัยอำเภอเมือง   ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลโคกขาม   ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.โกรกกรากและ ต.ท่าฉลอม  
วิสัยทัศน์
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริการได้มาตรฐาน ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชา
พันธกิจ
1. บริการ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. บริการด้วยความเสมอภาค  คำนึงถึงความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
วัฒนธรรมองค์กร
1. ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
2. ให้บริการโดยยึดหลักเสมอภาคและสิทธิผู้ป่วย
3. เมื่อมาปฏิบัติงานพบหน้ากันจะยิ้มไหว้ ทักทายสวัสดีกัน
4. ทำงานโดยยึดหลักการทำงานเป็นทีม และเคารพ มติส่วนใหญ่
5. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม / ทำกิจกรรม / โครงการต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
7. ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วเป็นอย่างดี และยินดีต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ
8. การแต่งกายสุภาพ เหมาะสม ถูกต้องตามข้อตกลงขององค์กร
9. ส่งเสริมสุขภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ, การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
10. ร่วมมือกันในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องให้มีความยั่งยืนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ประชากรในเขต
หมู่ 
4               ทั้งหมด   6,222  คน     875  ครัวเรือน
                       หญิง     
3,227  คน
                       ชาย      
2,995  คน
หมู่ 
5               ทั้งหมด   3,634  คน     568  ครัวเรือน
                       หญิง     
1,858  คน
หมู่ 
6               ทั้งหมด   2,373  คน     425  ครัวเรือน
                       หญิง     
1,202  คน 
                       ชาย      
1,170  คน
รวมทั้งหมด  
12,229    คน       1,868   หลังคาเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น